Povinné zmluvné poistenie. Viete aké práva a povinnosti vám z neho vyplývajú?

Nenechajte sa zaskočiť vysokými cenamiPod pojmom povinné zmluvné poistenie sa vo všeobecnosti rozumie poistenie zodpovednosti vozidla za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V prípade spôsobenia škodovej udalosti sa z tohto poistenia vyplácajú náklady poškodenej stránke. Povinnosť mať uzatvorené PZP stanovuje zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení. Podľa neho musí byť každé motorové vozidlo, motocykel, prípojné vozidlo s evidenčným číslom, tiež špeciálne vozidlo, ktoré sa pohybuje po cestných komunikáciách, takto poistené.

Vodiči teda často vnímajú toto zákonné poistenie iba ako určitú povinnosť, ktorá im prináša len samé nepríjemnosti, hlavne čo sa teda financií týka. Práve z toho dôvodu by ste si ale mali byť dobre vedomí, čo všetko toto poistenie zahŕňa, aké sú vaše povinnosti, ale aj práva vyplývajúce z tohto poistenia, a taktiež aké povinnosti a práva má váš poskytovateľ.

Práva a povinnosti

Ako sme už vyššie spomenuli, z každého zákonného poistenia vyplývajú práva a zároveň povinnosti, ktoré sa týkajú ako poistenca tak aj poisťovne.

Práva a povinnosti poistenca

Medzi tie najzákladnejšie povinnosti každého poisteného patrí v prvom rade riadne a včas uhradiť sumu poistného. Ak ste sa rozhodli platiť vo viacerých splátkach, tak samozrejme je potrebné, aby ste platili načas počas celého trvania poistenia.

Samozrejmosťou z vašej strany by malo byť to, že v prípade vzniku akejkoľvek škodovej udalosti o tomto upovedomíte okamžite vašu poisťovňu. Presnejšie povedané, mali by ste tak urobiť do 15 dní od vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky a do 30 dní, ak sa tak udialo mimo územia Slovenska. Po oznámení takejto škodovej udalosti by ste mali postupovať podľa pokynov poisťovne a na jej požiadanie predložiť všetky relevantné doklady. V prípade, že ste spôsobili nehodu, mali by ste čo najviac spolupracovať s poisťovňou pri prešetrovaní škodovej udalosti a jej rozsahu a pravdivo uviesť všetky informácie súvisiace s jej vznikom. Taktiež by ste mali bezodkladne informovať poisťovňu, ak bol proti vám uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške. Ak sa v súvislosti so škodovou udalosťou začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku, taktiež by ste mali o tom upovedomiť poisťovňu a tiež o ich ďalšom priebehu a výsledkoch.

Na žiadosť poškodeného ste pri škodovej udalosti povinní poskytnúť mu niekoľko údajov, hlavne osobné údaje, informácie o poisťovni a číslo poistnej zmluvy.

Okrem povinností ale samozrejme vyplývajú zo zmluvného poistenia aj práva. V prvom rade máte právo na uhradenie preukázaných nárokov na náhradu škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, pod čo spadajú náklady zdravotnej starostlivosti, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky či dávky výsluhového zabezpečenia. Poisťovňa za vás musí uhradiť aj škody spôsobené poškodením, zničením či odcudzením veci. Tiež máte právo na náhradu ušlého zisku a nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, ak si poisťovňa neplnila svoje povinnosti.

Zistite si svoje práva ale aj povinnostiPráva a povinnosti poisťovateľa

Poisťovňa je povinná čo najskôr po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistenému potvrdenie o poistení zodpovednosti a tzv. zelenú kartu. Taktiež by bez zbytočného odkladu mala začať vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jej povinnosti poskytnúť poistné plnenie. Do troch mesiacov odo dňa, kedy ste oznámili škodovú udalosť, musí poisťovňa toto prešetrovanie ukončiť a poskytnúť vám ako poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietla poskytnúť, prípadne pre ktoré znížila poistné plnenie. Pokiaľ by sa preukázalo, že ste nehodu spôsobili úmyselne alebo pod vplyvom návykových látok, poisťovňa môže odmietnuť plnenie poistenia, pretože v zmluve sa väčšinou ako klient zaväzujete konať tak, aby ste škodovej udalosti svojím konaním zabránili.

Zo zákona sú pre poisťovne stanovené limity poistného plnenia, ktorých sa musia držať. Tieto bývajú uvedené aj v každej poistnej zmluve. Ak to zákon neustanovuje inak, limit z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej 5 miliónov eur za škodu na zdraví a nákladoch pri usmrtení, bez ohľadu na počet zranených alebo mŕtvych a jeden milión eur za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, za škodu ušlého zisku a náhradu nákladov spojených s právnym zastúpením bez ohľadu na počet poškodených.

Pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia by ste si mali byť vedomí aj iných vecí. Nimi sú napríklad aj doba poistenia či územná platnosť poistenia zodpovednosti.

Poistné obdobie predstavuje časový úsek, na ktorý sa poistenie dojednáva. Zväčša býva toto obdobie zadefinované na jeden rok. Ak sa s poskytovateľom nedohodnete inak, PZP vozidla sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistenie pritom nadobúda účinnosť od polnoci nasledujúceho dňa od uzavretia zmluvy. Ak ale vaše PZP zanikne z dôvodu neplatenia poistného, nové zmluvné poistenie bude platné až po zaplatení čiastky za prvé obdobie.

Územná platnosť PZP zase poukazuje na limitovaný dosah. PZP sa vzťahuje len na škody, ku ktorým došlo na území Slovenskej republiky. Samozrejme vám poistenie platí aj v členských štátoch Európskej únie a v iných cudzích štátoch, s ktorými však má Slovenská kancelária poisťovateľov uzavretú dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Všetky krajiny, v ktorých vám PZP platí máte vyznačené na zelenej karte.    

Majte pri sebe bielu, ale aj zelenú kartu.Na čo vlastne slúži biela a zelená karta?

Ak by vás zastavila policajná hliadka za účelom kontroly, budete jej musieť preukázať, že máte uzavreté povinné zmluvné poistenie. Na to vám poslúži práve biela karta. Ak by ste ju nemali pri sebe, hrozila by vám pokuta.

Ak uzatvoríte poistku na pobočke, biela karta vám bude vydaná hneď pracovníkom poisťovne. Pri uzatvorení PZP online vám poisťovňa poskytne len tzv. dočasnú bielu kartu, ktorú si budete musieť vytlačiť. Riadna biela karta vám bude odoslaná poštou po zaplatení prvého poistného na účet poisťovne.

Na bielej karte by mali byť uvedené základné informácie o držiteľovi vozidla a taktiež o vozidle, ako model, značka, výrobné číslo vozidla, EČV, číslo osvedčenia o evidencii vozidla, informáciu o období platnosti PZP a tiež názov poisťovne, ktorá bielu kartu vydala.

Zelená karta je zase potvrdenie o uzavretí PZP v medzinárodne dohodnutom formáte. Slúži na preukázanie poistenia vozidla pri cestnej kontrole v zahraničí.

Biela aj zelená karta sú vystavené na celú poistnú dobu platnosti PZP zmluvy alebo na jedno poistné obdobie. Po zániku PZP ich musíte vrátiť poisťovni.

Pôžičky bez registra a jej ponuky

Podarilo sa Vám dostať na listinu dlžníkov?Požičali ste si už od niekoho peniaze? Išlo o súkromnú osobu alebo o nejakú spoločnosť? Všetko prebieha hladko, pokiaľ neprestanete splácať, v ešte horšom prípade neplatíte vôbec. Pritom dôvody na neplatenie mohli byť skutočne oprávnené, ale to už nerieši nikto. To spôsobí, že sa ocitnete na zozname dlžníkov, čo je jeden z najdôležitejších faktorov pri schvaľovaní žiadosti o finančnú pomoc v bankových spoločnostiach. Ak máte zápis a peniaze potrebujete, jediné, čo vás môže z tejto situácie vyviesť, sú pôžičky bez registra. Poďme si o tomto probléme povedať niečo viac.

Poskytuje ich vôbec niekto?

Zo začiatku je možno každý veľmi skeptický. Niekedy to bolo tak, že nikto nič neriešil, každý každému veril a peniaze požičal. Čím však napredujeme, tým viac ľudí sa ocitá v situácii, kedy sú nútení žiadať o finančnú pomoc a nie raz. Preto sa netreba čudovať, ak sa im niekedy nepodarí zaplatiť danú dlžobu načas. Keďže každý chce mať istotu vrátenia toho, čo požičal, tak aj jednotlivé spoločnosti sa zabezpečujú tým, že si kladú náročnejšie podmienky, ako je dokladovanie príjmu alebo kontrola zoznamu dlžníkov. No každého, kto sa nádeja, že tu sa dozvie nejaké užitočné informácie, potešíme, pretože ešte stále existujú spoločnosti, ktoré vám poskytnú pôžičky bez overenia registra. Stačí vám jednoduchý klik a hneď môžete vypisovať žiadosť.

Jednoducho, z domu a online! (alebo sms)

Ak sú vašim momentálnym cieľom ponuky pôžičky bez registra, mali by ste sa zamerať takým smerom, kde ich aj nájdete. Nehľadajte ich nesprávne, pretože tým len strácate svoj čas a aj prípadné financie. Určite sa neobracajte na pomoc v bankových inštitúciách, pretože tam nepochodíte za predpokladu, že ste mali problémy splácať resp. že máte stále nejaké resty. Pomocnú ruku vám podávajú nebankové spoločnosti, ktoré síce v mnohých ľuďoch vzbudzujú nedôveru kvôli nekalým praktikám niektorých z nich, ale na stránke peniazomat.sk, ku ktorej sa môžete dostať aj keď si otvoríte vyššie vyznačený výraz, nájdete skutočne len overených a serióznych poskytovateľov.

Využiť možnosť požiadania o nebankové pôžičky bez registra nebolo nikdy jednoduchšie, pretože dnes tak môžete urobiť online, a teda aj z domova. Nemusíte sa báť, že vás nejaký známy uvidí vchádzať z banky do banky a že nebodaj nejaký pracovník prezradí o akú čiastku žiadate. Online máte zabezpečenú anonymitu, nikto nechce vedieť, ako vyzeráte a dokonca vám niektorí odpustia aj vaše minulé chyby. Nebankoví sprostredkovatelia vám dávaj šancu dokázať, že ste sa poučili a že svoje dlhy viete splácať v riadne dohodnutých termínoch.

Rýchle pôžičky bez registra sú dostupné aj cez sms, ich nevýhodou však je, že nie sú dostupné ihneď. Okrem pomalšej doby vybavovania sú charakteristické aj tým, že ich poskytovatelia si mnohokrát účtujú prehnané poplatky za poskytnutie finančnej pomoci a tá môže dosiahnuť až dvojnásobok vami žiadanej sumy. Dokonca aj vypisovanie žiadosti cez sms je zbytočne zdĺhavé a pomalé a pri niektorých je možné podať žiadosť cez mobil len vtedy, ak ste sa vopred cez internet registrovali. Čiže proces žiadosti sa tým len zbytočne predĺži.

Rýchle dodanie!

Ak potrebujete peniaze ihneď, nápomocné vám môžu byť aj rýchle nebankové pôžičky bez registra. Ich hlavnú výhodu si môžete domyslieť, ale aby ste si nemysleli, že sme tajnostkári, tak vám ju aj prezradíme. Tento finančný produkt je oceniteľný hlavne pre tých, ktorí potrebujú peniaze do maximálne 3 dní. Niektorí sprostredkovatelia vám dokonca vedia zaslať vami požadovanú čiastku už do 10 minút od schválenia žiadosti, čo nesľubujú ani bankové spoločnosti.

Zvážte pozorne svoje možnostiAkú sumu možno požiadať a kedy ju splatiť?

Rýchle nebankové pôžičky bez registra vám dokážu ihneď poskytnúť až 350 eur. Pokiaľ by ste potrebovali vyššie sumy, čakacia doba by bola o niečo dlhšia. Požiadať môžete už o veľmi nízke sumy, napríklad aj o 30 eur. Splácanie tejto finančnej pomoci závisí od toho, akú sumu žiadate. Väčšinou sa splatnosť pohybuje do 31 dní, v prípade vyšších súm to môže byť aj niekoľko mesiacov, možno aj rokov. K splateniu nerozlučne patrí aj úroková sadzba, ktorá predstavuje sumu, ktorú zaplatíte navyše. Vo všeobecnosti sa pohybuje okolo 20-30%, pričom u niektorých sprostredkovateľov je dostupná ponuka nulového úroku, a to za predpokladu, že ste noví zákazníci.

Keďže už pravdepodobne máte v registri zápis, snažte sa rešpektovať dátum splatnosti a včas všetko vrátiť. Ak by vám hrozilo, že ani v posledný deň predsa len nebudete mať dostatok financií na splatenie pôžičky bez registra ihneď, nerozmýšľajte, čo bude, ale radšej to oznámte danému sprostredkovateľovi skôr, ako vás bude osobne kontaktovať či už telefonicky alebo upomienkami. V takom prípade by sa vám mohla dlžná čiastka nepekne navýšiť.

Dokonca aj bez dokladovania príjmu!

Možno ste počuli, že v súčasnosti je povinnosť každého poskytovateľa takýchto finančných produktov, požadovať dokladovanie príjmu. Ak však o rýchle nebankové pôžičky bez registra ihneď požiadate cez hore zmienenú stránku, máte to aj bez dokladovania príjmu. Nie je to úžasné? Okrem toho, na Peniazomate nájdete kopu iných, rovnako lákavých ponúk, ktoré sú dostupné širokej verejnosti.

Nebankové rýchle pôžičky bez registra, o ktorých sa môžete dočítať aj inde (prípadne si pozrieť register dlžníkov SBCB), sú jedinou záchranou pre tých žiadateľov, ktorí už v ňom majú zápis. Aby ste si svoju situáciu ešte viac nezhoršili, pri požiadaní o akúkoľvek návratnú finančnú pomoc si najprv buďte istý, že sumu budete vedieť v riadnom termíne vrátiť.

Životné poistenie online

Poistku vybavíte aj online„Som opatrný a obozretný, takže mi nič nehrozí“ je veta, ktorú by ste nemali brať vážne, aj keď vyjde z vašich úst. Ibaže by ste boli nesmrteľný, čo sa asi na zemskom povrchu nie je nikto. Nikdy neviete, čo na vás striehne už len keď prekročíte prah vášho domu a ani v ňom nie ste vždy v bezpečí. Veď už toľko nehôd bolo zapríčinených tou najmenšou neopatrnosťou a niekedy ani opatrnosť nestačí na to, aby ste sa im vyhli. Práve životné poistenie slúži na to, aby ste sa proti týmto nepríjemných udalostiam finančne zabezpečili prípadne aby ste zabezpečili vašich najbližších.

Ako požiadať?

O tento produkt môžete požiadať dvomi základnými spôsobmi. Ponúka sa vám buď osobná žiadosť alebo žiadosť cez internet resp. online. My sa však budeme venovať práve tomu druhému spôsobu, pretože životné poistenie online pre nás predstavuje väčšie možnosti a objektívnejšie názory než osobné vybavovanie. Prečo? Z jednoduchých nasledujúcich dôvodov.

-nestrácate čas

Vybavovať životné poistenie priamo v pobočkách môže byť časovo náročné, ale ak sa do neho pustite online, môžete ušetriť až hodiny času. Ak však už ste rozhodnutý, ktorej poisťovacej spoločnosti sa chcete zveriť, v tom prípade to nemusia byť hodiny času, ale rozhodne by to bolo dlhšie než vybavovanie zmluvy z pohodlia domova.

-nestrácate peniaze

Pri výbere nie veľmi šťastného životného poistenia môžete zbytočne prísť o oveľa viac finančných prostriedkov, než si možno myslíte a než vám nahovorí pracovník danej spoločnosti. Ak si neurobíte prieskum, nebudete spochybňovať slová finančného poradcu a uzatvoríte možno aj tú najnevýhodnejšiu zmluvu pre vás. Ak sa nechcete nechať okradnúť o peniaze, tak pokračujte v čítaní.

-nikto vás neprehovára na nevýhodný produkt

Tento bod súvisí s predchádzajúcim bodom. Finanční poradcovia, ktorí pracujú pre konkrétne spoločnosti sa vás budú snažiť nalákať na ich produkty, hoci na trhu nemusia byť najvýhodnejšie. Na druhej strane takémuto postoju rozumieme, veď z niečoho žiť musia. Horšie je však, ak sa vás snažia presvedčiť na produkt finančne najnáročnejší, ktorý pre vás vôbec nepredstavuje dobrú voľbu, ale vďaka ich idealistickým opisom začnete veriť presnému opaku. Najvýhodnejšie je to pre nich, ak si takýto produkt zoberiete, pretože z neho majú najvyššie provízie.

Ak však potrebujete poradiť, najlepšie je sa obrátiť na nezávislého odborníka. Jedného takého môžete nájsť aj po kliknutí na hore vyznačené slovné spojenie, ktorý vám pomoc poskytne úplne bezplatne.

Výpočet spravíte kalkučkou Presné porovnanie ponúk vďaka kalkulačke

Ak chcete získať to najlepšie a najvýhodnejšie životné poistenie, myslíte na to, že pomocou online formuláru ho nielenže získate, ale vďaka kalkulačke si môžete urobiť aj porovnanie jednotlivých ponúk súčasného trhu. Je to snáď najjednoduchší spôsob toho, ako si rýchlo preskúmať trhovú situáciu. Ak nechcete zbytočne preplácať za rovnaký typ produktu, porovnanie pomocou kalkulačky životného poistenia online je to najlepšie, čo môžete urobiť. Okrem toho je celý tento výpočet zadarmo. Ak by ste tento nástroj chceli vyskúšať, ale neviete, na koho sa obrátiť, na začiatku článku sme vám zvýraznili jedno slovné spojenie, na ktoré ak si kliknete, tak budete presmerovaný presne tam, kam chcete. Otázka na mieste je: viete, čo chcete?

Viete, čo hľadáte?

Ak áno, máme odpoveď. Ak nie, tiež máme odpoveď. Na všetko prídete na vyššie odkazovanej stránke. V čom by sme vám ešte mohli pomôcť je to, že vám povieme, s akými typmi životného poistenia sa môžete stretnúť. Vo všeobecnosti rozlišujeme tri typy, pričom dva z nich sú sporiaceho charakteru.

  1. rizikové životné poistenie

Tento prvý typ zahŕňa najzákladnejší balíček tohto produktu, a tým je poistenie smrti. Po vyplnení poistnej udalosti bude suma z poistného vyplatená najbližším. Ak sa bojíte aj iných udalostí, máte možnosť rozšíriť tento balíček o tzv. pripoistenia, ktorými môže byť úraz, strata zamestnania, choroba, invalidita či deti.

  1. kapitálové životné poistenie

Pri tomto type hovoríme o životnom poistení so sporením. Zahŕňa udalosť úmrtia (+ pripoistenia, aké si zvolíte), ale v rámci neho si odkladáte nejaké financie bokom, teda sporíte.

  1. investičné životné poistenie

Opäť ide o životné poistenie so sporením. Udalosť smrti je samozrejme zahrnutá, ale sporenie nie je také, ako by ste si predstavovali. Keďže ide o investičný typ tohto produktu, peniaze investujete tam, kam chcete, a svoj zisk môžete znásobiť buď vrážaním do dlhopisov alebo do akcií. Toto sporenie je však veľmi riskantné, pretože okrem toho, že môžete veľa získať, môžete zároveň aj o všetko rýchlo prísť.

Najrozumnejšia a najlogickejšia voľbaTo najlepšie…

Najlepšie životné poistenie online je ten základný typ, pretože síce tie ďalšie dva obsahujú sporiace zložky, nenasporíte si až toľko, ako by ste očakávali a ako vám finančná poradcovia narozprávajú. Totižto prvé mesiace a možno aj roky sporenia môžu byť veľmi nevýhodné, pretože v rámci nich platíte len rôzne poplatky spoločnosti. Do nich sa zarátava aj technická úroková miera. Preto, ak chcete sporiť, využite produkt na to špeciálne určený. Zistenie, že sa vám v určitom období nevráti ani z polovice to, čo ste vložili, nemusí byť veľmi príjemné.

Ak chcete rýchlo a s čo najmenšími stratami prísť na to, čo je pre vás najlepšie a najvýhodnejšie, mali by ste rozhodne využiť porovnanie životného poistenia online, o ktorom sa môžete dočítať aj v inom článku http://money.cnn.com/retirement/guide/insurance_life.moneymag/index10.htm.

Americká hypotéka je riešenie na čokoľvek

Chcete si požičať bez dokladovania účelu?Počuli ste niekedy o tomto produkte? Pravdepodobne asi áno, keď ste sa ocitli na našej stránke. Možno by ste však o ňom chceli vedieť niečo viac. Tak v tomto článku vám prezradíme všetko, čo považujeme za podstatné v súvislosti s týmto finančným produktom. Americká hypotéka je označovaná ako záchranné koleso pre mnohých ľudí. Dôvody tohto tvrdenia si povieme neskôr. Teraz sa však pustíme do vysvetlenia pojmu a povieme si, kde zohnať najlepšiu ponuku na trhu.

Najvýhodnejšia ponuka

Najvýhodnejšia bezúčelová americká hypotéka je dostupná na stránke Peniazomat.sk. K nej sa môžete dostať tak, že si ju zadáte do lišty vášho vyhľadávača alebo to urobíte jednoduchšie a kliknete si na vyššie označený výraz, ktorý vás na danú stránku automaticky presmeruje. Môžete sa v nej dočítať všetko podstatné nielen o tomto konkrétnom finančnom produkte, ale aj o všetkých ostatných typoch pôžičiek od bankových až po nebankové.

Veľmi užitočným je, že daná stránka obsahuje kalkulačku online, ktorá vám dokáže vypočítať presné ponuky amerických hypoték podľa vašich kritérií (doba splatnosti, výška požičanej sumy, výška úroku, mesačné splátky…). Ale nielenže vám ich vypočíta, ale hneď vám vykoná aj porovnanie jednotlivých ponúk, ktoré bude prehľadné a veľmi presné. Jednotlivé výsledky budete mať systematicky zoradené a sami si môžete vybrať, aké kritérium je pre vás to najdôležitejšie. Ak chcete napríklad zoradenie podľa najnižšieho úroku, jednoducho si na neho kliknete a výsledky sa automaticky prispôsobia.

Zobrazené výsledky obsahujú čísla s desatinnou presnosťou. Kalkulačka je aktualizovaná veľmi často, pretože stránka spolupracuje priamo so všetkými spoločnosťami, ktoré ste vo výsledkoch našli.  Avšak to všetko nemusí zaručovať, že nedôjde k zmenám v ponukách jednotlivých spoločností. Možno minútu na to, čo ste si porovnanie uskutočnili, prijala daná spoločnosť rôzne reformy, ktoré ešte neboli zverejnené.

V skutočnosti ide o úverJednoduché vysvetlenie

Americká hypotéka je finančný produkt, ktorý je poskytovaný ako bankovými tak aj nebankovými spoločnosťami a vyhľadávajú ju hlavne tí, ktorí sa chcú vyhnúť dokladovaniu účelu = a tým pádom ju nazývame aj bezúčelová. Konkrétnejšie rozdiely medzi týmto finančným produktom a všeobecným finančným produktom si povieme v riadkoch nižšie. Teraz si však povedzme, k akému finančnému obnosu sa môžete prostredníctvom americkej hypotéky dostať a za akú dobu ho splatiť.

Koľko mi požičia a ako dlho treba splácať?

Americká bezúčelová hypotéka je veľmi nápomocný produkt, ktorý vám dokáže sprostredkovať sumu až do 200 000 eur bez toho, aby ste nejako výrazne dokladovali účel. Dobu splácania si môžete zvoliť sami. Vo všeobecnosti je to od nejakých 5 rokov až po 30 rokov. Samozrejme, daná banka bude musieť váš výber doby splatnosti schváliť, pretože v prípade, že by ste mali fyzicky 50 rokov a chceli by ste si rozložiť splátky na 30 rokov, tak by to asi neprešlo.

Klasická verzus americká hypotéka

Asi vám došlo, že medzi týmito produktmi bude nejaký rozdiel, keďže reprezentujú dva odlišné názvy. A ani sa nemýlite. Na americkú hypotéku na rozdiel od klasickej nie je možné získať štátny príspevok pre mladých.

Ďalší rozdiel je v tom, že klasická sa vzťahuje výhradne na kúpu alebo renováciu nehnuteľnosti s tým, že všetky položky musíte dokladovať. Druhý finančný produkt vám poskytne financie v skutku na čokoľvek a nikto by vám nemal stúpať na päty, kontrolovať a vyčítať, že ste práve zaplatili 2 eurá za niečo, čo ste pri žiadosti neuviedli.

Ďalším bodom, nie však veľmi výrazným je to, že americká hypotéka môže mať o nejaké desatinné čísla vyšší úrok než tá klasická, a to práve kvôli zjednodušenej podmienke dokladovania účelu.

Aby sme nehovorili o rozdieloch, spoločnými bodmi týchto dvoch finančných produktov je to, že poskytujú vysoké sumy s relatívne dlhými dobami splatnosti širokej skupine žiadateľov.

Pozrite sa či vyhovujete kritériamPodmienky na jej získanie

Možno vás americká bezúčelová hypotéka zaujala natoľko, že by ste chceli aspoň zhruba vedieť podmienky na jej získanie. Tak si ich v skratke povedzme. Logicky je potrebné mať nad 18 rokov; dokladovať stabilný príjem, ktorý by bol dostatočný na splatenie žiadanej sumy; založiť nehnuteľnosť, o ktorú môžete v prípade nesplácania prísť.

To, akú sumu vám jednotlivé spoločnosti poskytnú, závisí aj od toho, akú hodnotu má vaša založená nehnuteľnosť. Ponuky niektorých sa pohybujú „len“ okolo 70% ceny nehnuteľnosti, no môžete nájsť aj také, ktoré vám poskytnú aj 100%. V praxi to teda znamená, že ak má vaša nehnuteľnosť hodnotu 54 000 eur a vy žiadate 60 000 eur, tak vám táto žiadosť najskôr nebude schválená.

Bez registra? Je to možné…

Počuli ste o tom, že niekde je americká bezúčelová hypotéka dostupná aj bez registra? Môže byť. Určite však nešlo o žiadnu bankovú spoločnosť, ale o nebankové spoločnosti, ktoré nemusia byť hneď také neseriózne, ako sa o nich zvykne hovoriť. Bankové spoločnosti nazerajú do registra vždy, takže keď máte aj nejaký miniatúrny záznam, môže to byť veľký dôvod na neschválenie vašej žiadosti. V takom prípade môžete vyskúšať aj niektoré overené seriózne nebankovky, ktorých zoznam si môžete pozrieť aj na stránke Peniazomatu. Za tejto podmienky by ste však mali počítať napr. s vyššou úrokovou sadzbou a možno aj vyššími poplatkami za vybavenie (ktoré si však účtujú aj bankové spoločnosti).

Americká bezúčelová hypotéka je teoreticky spracovaná aj v tomto článku http://www.investopedia.com/terms/m/mortgage.asp

Pôžičky online ako rýchle riešenie získania peňazí

Chceli by ste online pôžičku?Pôžičky online sú finančným produktom a sú dostupné práve vďaka internetovému pripojeniu. V dnešnej dobe má tento typ pripojenia drvivá väčšina obyvateľstva, preto je daný produkt stále na vzostupe. Je to veľmi výhodný a rýchly spôsob získania potrebných financií na určitú dobu. Prví poskytovatelia pôžičky online boli práve nebankovky. Keďže tento biznis fungoval pomerne dobre, vhupli do neho aj bankové spoločnosti. Treba však povedať, že nebankové pôžičky online predstavujú ľahšie získateľné finančné prostriedky. Prebehnú aj bez papierovania či osobných stretnutí, teda aspoň väčšina z nich (hlavne, ak žiadate o nižšie sumy). Ľudia zvyknú hovoriť, že žiadosť o peniaze cez internet je spojená s nižšie poskytovanými sumami, nevýhodnou dobou splatnosti a s prísnymi podmienkami. Čo z toho je pravda, si povieme nižšie.

O aké produkty možno požiadať cez internet?

Možno si myslíte, že pôžičky online vás budú obmedzovať z viacerých hľadísk, hlavne vo výške žiadanej sumy. No pravdou je, že práve internet vám umožňuje požiadať aj o symbolické sumy, aké vám v kamenných pobočkách nie sú k dispozícii, ale aj o vyššie, niekoľkostotisícové sumy. Dá sa povedať, že práve internet vám ponúka viac produktov, ktoré sú prístupnejšie širšej verejnosti a ktoré sú oveľa rýchlejšie. Ide konkrétne o tieto:

Ihneď na účet

Z názvu si môžete vyvodiť, že pôžičky online ihneď na účet sú spracované najrýchlejšie v porovnaní s ostatnými typmi tohto produktu. Na jej získanie nepotrebujete spĺňať náročné kritéria, ako by to bolo pri vyšších resp. vysokých sumách. Poskytovatelia tohto finančného produktu vám vedia sprostredkovať až do 500 eur, poväčšine je to však do 350 eur. Najnižšie požičateľná suma začína už na 25 eurách. Podľa vyťaženosti spoločnosti môžete mať odpoveď na vašu žiadosť už do 10 minút od odoslanie, najneskôr však do 24 hodín, keďže by sa poskytovatelia mali snažiť rešpektovať povahu spojenia „ihneď na účet“. Pôžičky online ihneď na účet sú dostupné len v nebankových spoločnostiach a ich splatenie by malo prebehnúť do 28-31 dní, od ich získania na účet. Úrokové sadzby za tento finančný produkt sa líšia podľa spoločností, no poväčšine sú v rozpätí 20-30%.

Žiadosť je vybavená ozaj ihneďRýchle

V názve je citeľné, že ide o pomalšie získateľný finančný produkt. To znamená, že len zriedkakedy by ste mohli očakávať peniaze do 24 hodín od požiadania. Väčšinou len skúmanie žiadostí trvá do 4 dní a následné odosielanie po jej schválení môže prebehnúť do 7 dní. Ich pozitívnou stránkou však je, že môžete požiadať o oveľa vyššie sumy, aj niekoľkotisícové. Väčšinou si je možné požičať do 5 000 eur. Na rozdiel od predchádzajúceho typu, rýchle pôžičky online môžete získať aj v bankových spoločnostiach, avšak za prísnejších podmienok a niekedy možno aj s vyšším úrokom. Ten sa pohybuje okolo 23%. Doba splatnosti je o čosi vyššia, podľa požadovanej sumy sa môžete stretnúť s niekoľkými týždňami, ale aj mesiacmi či dokonca rokmi. Čím dlhšiu splátkovú dobu si zvolíte, tým viac za produkt preplatíte.

Klasické

Cez internet môžete požiadať aj o oveľa vyššie sumy, až do 100 000 eur. Bankové spoločnosti sú v tomto limitované, cez internet vám povolia požiadať maximálne o 60 000 eur, no po tejto žiadosti bude, tak či onak, nevyhnutné osobné stretnutie s pracovníkom danej inštitúcie. Na získanie takýchto súm je potrebné spĺňať viacero podmienok. Úroková sadzba tohto finančného produktu je však oveľa nižšia. V súčasnosti môžete nájsť úrok aj pod 2%. Nebankové spoločnosti majú poväčšine úroky vyššie, ale to hlavne z toho dôvodu, že bývajú prístupnejšie širšiemu okruhu žiadateľov. Môžete nájsť napr. pôžičky online bez registra, bez dokladovania príjmu, bez ručenia nehnuteľnosťou a mnohé ďalšie. Nakoľko je požičiavaná suma oveľa vyššia, jej splatnosť môže presiahnuť aj niekoľko desiatok rokov.

Pôžičky online môžete rozdeliť aj na základe konkrétnych kritérií žiadateľa, nielen na základe rýchlosti jej spracovania a doručenia.

Pôžičky bez registra online sú v tejto oblasti veľmi populárne, ale aj dostupné. Poskytujú ich jedine nebankové spoločnosti (nie všetky), ktoré nebudú brať do úvahy vaše negatívne záznamy z iných spoločností, prípadne do registra ani nebudú nazerať.

Pôžička bez dokladovania príjmu online sú vyhľadávaným produktom. Bez dokladovania príjmu môžete žiadať o nižšie, ale aj vyššie sumy. Pri vyšších však musíte očakávať, že škripec bude pritiahnutý niekde inde. Hoci žiadate o tento typ produktu, je možné, že do žiadosti bude nevyhnutné vypísať váš približný čistý mesačný príjem. Nestrachujte sa z toho, pretože tento údaj nebude nikto overovať a ani ho nemusíte dokladovať, ako to vyplýva z povahy tohto typu produktu.

Pôžičky pred výplatou online sú vhodné hlavne pre tých žiadateľov, ktorí majú zamestnanie resp. iný pravidelný mesačný príjem, no tesne pred výplatou im do cesty vošli nejaké nepríjemné udalosti, ktoré vyžadujú okamžité finančné riešenie. Tento typ produktu je opäť prístupný hlavne vďaka nebankovým spoločnostiam. Ponúka sumy do 350 eur.

Máte šťastie - našli ste ideálne riešenieVšetky vyššie zmienené pôžičky online môžete nájsť aj na špeciálnej stránke http://www.peniazomat.sk/, na ktorú budete presmerovaný po kliknutí na vyznačený odkaz. Podrobne si tam môžete prečítať o rôznych typoch tohto finančného produktu. Po vypísaní a odoslaní vašej žiadosti môžete očakávať telefonát od poskytovateľa pôžičky online, ale nemusíte sa báť, pretože ide o bežný postup, ktorého cieľom je obyčajné potvrdenie žiadosti. Možno ste si po odoslaní žiadosti toto rozhodnutie rozmysleli, tak by ste ešte stále mali príležitosť na jej odvolanie. Na druhej strane, ak žiadate o vyššie sumy, pracovník spoločnosti vás telefonicky oboznámi o tom, aké doklady je potrebné do spoločnosti zaslať, aby vaša žiadosť bola braná plne do úvahy a čo najrýchlejšie posúdená. Väčšinou to môžete urobiť mailom alebo poštou.

Pred každým požiadaním o pôžičku online si vopred naštudujte jej podmienky, aby ste nemuseli byť sklamaný, ak vám náhodou nebude schválená alebo v prípade, že vám bude schválená, aby ste rešpektovali všetky požiadavky poskytovateľa. Ak by ste si pred požiadaním o pôžičky online potrebovali pozrieť aj iné texty, môžete sa obrátiť na článok od WSJ.

Scroll To Top